ประวัติโรงเรียนพนาแพทย์แผนไทย

        โรงเรียนพนาแพทย์แผนไทยได้จัดระบบการเรียน

การสอนให้มีความพร้อมในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โรงเรียนพนาแพทย์แผนไทยเปิดสอนทั้งหมด 8 หลักสูตร ซึ่งได้รับรองหลักสูตรจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข  ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ         

      โรงเรียนพนาแพทย์แผนไทยเน้นการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ประกอบกับครูผู้สอนที่มีความรู้ ความชำนาญ และมากด้วยประสบการณ์ โดยยึดหลักว่านักเรียนที่เรียนจบ ต้องไม่ใช่เพียงแค่ได้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและทางภาคปฏิบัติเท่านั้น แต่ยังต้องมีทัศนคติที่ดีในงานอาชีพ และมีความกระตือรือร้น และที่สำคัญที่สุดต้องมีความเชี่ยวชาญในอาชีพต่อไป

ความเป็นมา

        โรงเรียนพนาแพทย์แผนไทยก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 โรงเรียน จึงก่อตั้งขึ้นมาเพื่อต้องการพัฒนาทักษะให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมที่มีใจรักในงานสปาต้องการ มีความรู้ความชำนาญในอาชีพและนำไปพัฒนาคุณภาพของตนเอง เพื่อก้าวเข้าไปสู่สายอาชีพธุรกิจสปา และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริง พร้อมทั้งนำไปขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง ซึ่งนับได้ว่าโรงเรียนพนาฯ เตรียมพร้อมรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจสปา และผู้ที่ต้องการเปิดธุรกิจเป็นของตัวเองที่นับวันจะมีแนวโน้มในการขยายตัวมากขึ้น ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ

ห้องเรียน/ห้องอบรม

Show More
ห้องทฤษฎี/อบรม

ห้องทฤษฎี/อบรม

ห้องปฏิบัติการ1/ห้องนวดแผนไทย

ห้องปฏิบัติการ1/ห้องนวดแผนไทย

ห้องปฏิบัติการ1/ห้องนวดแผนไทย

ห้องปฏิบัติการ1/ห้องนวดแผนไทย

ห้องปฏิบัติการ1/ห้องนวดแผนไทย

ห้องปฏิบัติการ1/ห้องนวดแผนไทย

ห้องปฏิบัติการ2/ห้องนวดน้ำมัน

ห้องปฏิบัติการ2/ห้องนวดน้ำมัน

ห้องปฏิบัติการ2/ห้องนวดน้ำมัน

ห้องปฏิบัติการ2/ห้องนวดน้ำมัน

การดูแลสตรีหลังเรือนไฟ

การดูแลสตรีหลังเรือนไฟ

บรรยากาศการเรียน/การอบรม

ตัวอย่างใบประกาศเมื่อจบหลักสูตร

รางวัลและเกียรติบัตร

​© 2023 by PanaSpaGroup. Proudly created with ModernDream Meida and Design

Follow us